Open de Bijbel

Psalmen 2:6-8
NBV 6 'Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.' 7 Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. 8 Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. 8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. 7 I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee. 8 Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version