Psalmen 119

SV

1Aleph. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan.
2Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken;
3Ook geen onrecht werken, maar wandelen in Zijn wegen.
4HEERE! Gij hebt geboden, dat men Uw bevelen zeer bewaren zal.
5Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren!
6Dan zou ik niet beschaamd worden, wanneer ik merken zou op al Uw geboden.
7Ik zal U loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten Uwer gerechtigheid geleerd zal hebben.
8Ik zal Uw inzettingen bewaren; verlaat mij niet al te zeer.
9Beth. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord.
10Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.
11Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.
12HEERE! Gij zijt gezegend; leer mij Uw inzettingen.
13Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten Uws monds.
14Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom.
15Ik zal Uw bevelen overdenken, en op Uw paden letten.
16Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet vergeten.
17Gimel. Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw woord beware.
18Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet.
19Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden voor mij niet.
20Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar Uw oordelen te aller tijd.
21Gij scheldt de vervloekte hovaardigen, die van Uw geboden afdwalen.
22Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb Uw getuigenissen onderhouden.
23Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft Uw knecht Uw inzettingen betracht.
24Ook zijn Uw getuigenissen mijn vermakingen, en mijn raadslieden.
25Daleth. Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord.
26Ik heb U mijn wegen verteld, en Gij hebt mij verhoord; leer mij Uw inzettingen.
27Geef mij den weg Uwer bevelen te verstaan, opdat ik Uw wonderen betrachte.
28Mijn ziel druipt weg van treurigheid; richt mij op naar Uw woord.
29Wend van mij den weg der valsheid, en verleen mij genadiglijk Uw wet.
30Ik heb verkoren den weg der waarheid, Uw rechten heb ik mij voorgesteld.
31Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; o HEERE! beschaam mij niet.
32Ik zal den weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult hebben.
33He. HEERE! leer mij den weg Uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe.
34Geef mij het verstand, en ik zal Uw wet houden; ja, ik zal ze onderhouden met gansen harte.
35Doe mij treden op het pad Uwer geboden, want daarin heb ik lust.
36Neig mijn hart tot Uw getuigenissen, en niet tot gierigheid.
37Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien; maak mij levend door Uw wegen.
38Bevestig Uw toezeggingen aan Uw knecht, die Uw vreze toegedaan is.
39Wend mijn smaadheid af, die ik vreze, want Uw rechten zijn goed.
40Zie, ik heb een begeerte tot Uw bevelen; maak mij levend door Uw gerechtigheid.
41Vau. En dat mij Uw goedertierenheden overkomen, o HEERE! Uw heil, naar Uw toezegging;
42Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op Uw woord.
43En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op Uw rechten.
44Zo zal ik Uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos.
45En ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb.
46Ook zal ik voor koningen spreken van Uw getuigenissen, en mij niet schamen.
47En ik zal mij vermaken in Uw geboden, die ik liefheb.
48En ik zal mijn handen opheffen naar Uw geboden, die ik liefheb, en ik zal Uw inzettingen betrachten.
49Zain. Gedenk des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen.
50Dit is mijn troost in mijn ellende, want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt.

KJV

1ALEPH. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.
2Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.
3They also do no iniquity: they walk in his ways.
4Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.
5O that my ways were directed to keep thy statutes!
6Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.
7I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.
8I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.
9BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
10With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
11Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.
12Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.
13With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.
14I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
15I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.
16I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.
17GIMEL. Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.
18Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.
19I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.
20My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.
21Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.
22Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.
23Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.
24Thy testimonies also are my delight and my counsellors.
25DALETH. My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.
26I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.
27Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.
28My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.
29Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.
30I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.
31I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.
32I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.
33HE. Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.
34Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.
35Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.
36Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.
37Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.
38Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.
39Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.
40Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.
41VAU. Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.
42So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.
43And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.
44So shall I keep thy law continually for ever and ever.
45And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.
46I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.
47And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.
48My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.
49ZAIN. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.
50This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.