Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Hebreeën 4:12

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Openbaring 1:16

In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon.
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Openbaring 19:15

Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden.
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Jesaja 49:2

Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard, hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; hij maakte me tot een puntige pijl, hij stak me weg in zijn pijlkoker.
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Psalmen 21:5

(21:6) Groot is zijn roem door uw overwinning, u tooit hem met glans en met glorie,
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Psalmen 96:6

Glans en glorie gaan voor hem uit, macht en luister vullen zijn heiligdom.
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Jesaja 63:1

‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed, met praal getooid, die zich groots en machtig verheft?’ Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en bij machte is te redden.
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Romeinen 14:9

Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Hebreeën 8:1

De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Psalmen 104:1

Prijs de HEER, mijn ziel. HEER, mijn God, hoe groot bent u. Met glans en glorie bent u bekleed,
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Psalmen 145:5

Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, ook ik wil uw wonderen bekendmaken.
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Handelingen 10:36

God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Psalmen 145:12

aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap:
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Openbaring 19:21

De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees.
Gerelateerd aan Psalmen 45:3

Hebreeën 1:3

In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,