Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Openbaring 17:14

Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

1 Timotheüs 4:1

Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Openbaring 20:8

Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

1 Johannes 5:19

We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Openbaring 12:9

De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Jakobus 3:15

Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

2 Kronieken 18:18

Micha zei: 'Luister naar wat de HEER te zeggen heeft. Ik zag de HEER op zijn troon zitten, en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Markus 13:22

want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

2 Korinthe 11:13

Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Openbaring 3:10

Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Romeinen 1:8

Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Openbaring 19:19

Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Mattheüs 24:24

Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Deuteronomium 13:1

(13:2) Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt,
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Johannes 8:44

Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

1 Koningen 22:19

Micha zei: 'Luister naar wat de HEER te zeggen heeft. Ik zag de HEER op zijn troon zitten, en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Openbaring 16:16

Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Handelingen 13:8

Maar Elymas, zoals Barjesus ook wel werd genoemd-want Elymas betekent ‘magiër’ -,stelde zich tegen hen teweer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden.
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

Joel 3:11

(4:11) Haast je, volken rondom, verzamel je. -O HEER, zend dan uw legermacht daarheen! -
Gerelateerd aan Openbaring 16:14

2 Thessalonicensen 2:9

De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen,
1
2
Volgende