Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Openbaring 8:13

In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog: 'Wee! Wee! Wee de mensen die op aarde leven! Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben.'
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Markus 16:15

En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Openbaring 3:10

Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Efeze 3:9

en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Psalmen 139:24

zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Mattheüs 10:27

Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Jesaja 51:6

Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die ik breng, zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Psalmen 145:13

'Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten.'
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Jesaja 51:8

Want ze vergaan zoals een gewaad door motten, zoals wol door mottenlarven. Maar mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven, de redding die ik breng, duurt van geslacht op geslacht.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Daniel 6:25

(6:26) Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden: 'Moge uw voorspoed groot zijn!
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Romeinen 16:25

Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is,
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Daniel 4:1

(3:31) Koning Nebukadnessar aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken en waar ter wereld zij ook wonen: moge uw voorspoed groot zijn!
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Jesaja 6:2

Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Titus 1:1

Van Paulus, dienaar van God, apostel van Jezus Christus, met de opdracht om Gods uitverkorenen tot geloof te brengen en tot de kennis van de ware vroomheid,
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

2 Samuel 23:5

Zo, met Gods hulp, is ook mijn koningshuis, want een eeuwig verbond heeft hij me toegezegd, nauwkeurig opgesteld en onverbrekelijk. Op zijn hulp kan ik me verlaten, wat mij dierbaar is laat hij gedijen.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Openbaring 10:11

Toen kreeg ik te horen: 'Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren.'
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Psalmen 119:142

Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, uw wet berust op waarheid.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Kolossensen 1:23

Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

Ezechiel 1:14

En zo flitsten de wezens heen en weer, als bliksemstralen.
Gerelateerd aan Openbaring 14:6

2 Thessalonicensen 2:16

Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft,
1
2
Volgende