Openbaring 7:3

NBV

3'Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.'

SV

3Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

KJV

3Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.