Open de Bijbel

Numeri 22:4
SV 4 Derhalve zeide Moab tot de oudsten der Midianieten: Nu zal deze gemeente oplikken al wat rondom ons is, gelijk de os de groente des velds oplikt. Te dier tijd nu was Balak, de zoon van Zippor, koning der Moabieten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And Moab said unto the elders of Midian, Now shall this company lick up all that are round about us, as the ox licketh up the grass of the field. And Balak the son of Zippor was king of the Moabites at that time.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version