Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Handelingen 26:20

en heb eerst aan de inwoners van Damascus en Jeruzalem, en aan allen die in Judea wonen, en later ook aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen en God moesten eren, en zich dienden te gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven paste.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Lukas 3:8

Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Efeze 5:9

Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

2 Petrus 1:4

Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Jeremia 36:3

Misschien laten de Judeeërs tot zich doordringen met wat voor onheil ik hen wil treffen en breken ze met hun kwalijke praktijken. Dan zal ik hun wandaden en zonden vergeven.’
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Mattheüs 21:28

Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.”
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Filippensen 1:11

vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Jeremia 7:3

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Jesaja 1:16

Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Jeremia 26:13

Beter daarom uw leven en luister naar de HEER, uw God, opdat hij afziet van het onheil dat hij u heeft aangekondigd.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Romeinen 2:4

Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Mattheüs 21:32

Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

2 Korinthe 7:10

Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood.
Gerelateerd aan Mattheüs 3:8

Lukas 3:10

De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’