Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

1 Petrus 1:15

maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Leviticus 19:2

'Zeg tegen de gemeenschap van Israël: "Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Jakobus 1:4

Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Lukas 6:36

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Deuteronomium 18:13

U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Efeze 5:1

Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft,
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Kolossensen 1:28

Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

2 Korinthe 7:1

Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

1 Johannes 3:3

Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Genesis 17:1

Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Leviticus 11:44

Ik ben de HEER, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Verontreinig je keel niet met dieren die op de grond rondkruipen.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Leviticus 20:26

Wees heilig omwille van mij, want ik, de HEER, ben heilig en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Kolossensen 4:12

Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Mattheüs 5:16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Filippensen 3:12

Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Job 1:1

In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

2 Korinthe 13:9

Het verheugt ons werkelijk dat wanneer wij zwak zijn, u zo sterk bent; we bidden ervoor dat u zich zult beteren.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Lukas 6:40

Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Mattheüs 5:45

alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:48

Psalmen 37:37

Zie de onschuldigen, kijk naar de oprechten: wie vredelievend zijn hebben de toekomst.
1
2
Volgende