Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Jesaja 7:14

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Romeinen 1:3

het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David,
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Psalmen 46:11

(46:12) De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. sela
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Jesaja 12:2

God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

1 Timotheüs 3:16

Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Jesaja 8:8

Ze zullen Juda binnendringen en het overspoelen, zodat het water ieder tot de lippen stijgt. Ze zullen je land over de volle breedte overvleugelen, Immanuël.’
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Romeinen 9:5

omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Mattheüs 28:20

en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

2 Korinthe 5:19

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Psalmen 46:7

(46:8) De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. sela
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

2 Timotheüs 4:17

Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw.
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

2 Timotheüs 4:22

De Heer zij met je. Genade zij met jullie.
Gerelateerd aan Mattheüs 1:23

Handelingen 18:9

‘s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet!