Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Galaten 1:16

zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Johannes 6:45

Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Efeze 1:17

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Mattheüs 11:25

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Galaten 1:11

Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

1 Johannes 5:20

We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Mattheüs 13:16

Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen!
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

1 Korinthe 15:50

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Efeze 3:5

Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Johannes 21:15

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Jesaja 54:13

Al je kinderen worden onderricht door de HEER, rust en vrede zal hun ten deel vallen;
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Johannes 17:6

Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard,
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Johannes 1:42

en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Lukas 10:21

Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Kolossensen 1:26

het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

1 Korinthe 2:9

Maar het is zoals geschreven staat: 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.'
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

1 Johannes 4:15

Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

1 Petrus 5:1

Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus' lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u:
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Efeze 3:18

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
Gerelateerd aan Mattheüs 16:17

Hebreeën 2:14

Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,
1
2
Volgende