Markus 14:32-35

NBV

32Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’
33Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden
34en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’
35Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan.

SV

32En zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsemane, en Hij zeide tot Zijn discipelen: Zit hier neder, totdat Ik gebeden zal hebben.
33En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden;
34En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt.
35En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijging.

KJV

32And they came to a place which was named Gethsemane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray.
33And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;
34And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.
35And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.