Gerelateerd aan Markus 10:45

Gerelateerd aan Markus 10:45

Mattheüs 20:28

-zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Gerelateerd aan Markus 10:45

Filippensen 2:5

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Gerelateerd aan Markus 10:45

2 Korinthe 8:9

Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.
Gerelateerd aan Markus 10:45

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Gerelateerd aan Markus 10:45

Johannes 13:14

Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.
Gerelateerd aan Markus 10:45

Johannes 10:15

zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
Gerelateerd aan Markus 10:45

Lukas 22:26

Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar.
Gerelateerd aan Markus 10:45

Jesaja 53:10

Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
Gerelateerd aan Markus 10:45

Hebreeën 5:8

Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd.
Gerelateerd aan Markus 10:45

1 Petrus 1:19

maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.
Gerelateerd aan Markus 10:45

2 Korinthe 5:21

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Gerelateerd aan Markus 10:45

Daniel 9:26

Na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. Hij zal zijn einde vinden in een overstroming. Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn, zoals is vastgesteld.
Gerelateerd aan Markus 10:45

Daniel 9:24

Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht, voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd.
Gerelateerd aan Markus 10:45

Galaten 3:13

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'
Gerelateerd aan Markus 10:45

1 Timotheüs 3:4

Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen.