Markus 1:33-35

NBV

33alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld.
34Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.
35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.

SV

33En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur.
34En Hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren; en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.
35En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar.

KJV

33And all the city was gathered together at the door.
34And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
35And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.