Gerelateerd aan Markus 14:35

Gerelateerd aan Markus 14:35

Hebreeën 5:7

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.
Gerelateerd aan Markus 14:35

Markus 14:41

Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars.
Gerelateerd aan Markus 14:35

Genesis 17:3

Abram boog zich diep neer en God sprak:
Gerelateerd aan Markus 14:35

Openbaring 5:14

De vier wezens antwoordden: 'Amen, 'en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.
Gerelateerd aan Markus 14:35

1 Kronieken 21:15

God stuurde zijn engel ook naar Jeruzalem om daar dood en verderf te zaaien, maar toen hij het onheil zag dat werd aangericht, begon hij het te betreuren. 'Genoeg!' zei hij tegen de engel. 'Laat je hand zakken!' De engel van de HEER stond bij het bergterras waar de Jebusiet Ornan zijn graan dorste.
Gerelateerd aan Markus 14:35

Mattheüs 26:39

Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
Gerelateerd aan Markus 14:35

Lukas 17:15

Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem.
Gerelateerd aan Markus 14:35

Handelingen 10:25

Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet, en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde.
Gerelateerd aan Markus 14:35

Openbaring 4:10

werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden:
Gerelateerd aan Markus 14:35

Deuteronomium 9:18

Ik wierp me ter aarde voor de HEER, net als de eerste keer, en bleef veertig dagen en nachten zo liggen, zonder iets te eten of te drinken. Dat was omdat u zo zwaar gezondigd had: u had gedaan wat slecht is in de ogen van de HEER en hem daarmee getergd.
Gerelateerd aan Markus 14:35

2 Kronieken 7:3

Alle Israëlieten zagen het vuur en de majesteit van de HEER op de tempel neerdalen. Ze knielden op het plaveisel neer, bogen diep voorover en loofden de HEER: 'Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.'