Gerelateerd aan Lukas 23:42

Gerelateerd aan Lukas 23:42

1 Johannes 5:11

Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
Gerelateerd aan Lukas 23:42

1 Korinthe 6:10

dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Romeinen 10:9

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Lukas 12:8

Ik zeg jullie: iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God.
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Handelingen 16:31

Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’
Gerelateerd aan Lukas 23:42

1 Johannes 5:1

Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Handelingen 20:21

Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer.
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Lukas 18:13

De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Johannes 1:49

‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël.
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Johannes 20:28

Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Lukas 24:26

Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Daniel 7:13

In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid.
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Psalmen 106:4

Denk aan mij, HEER, uit liefde voor uw volk, zie naar mij om wanneer u het komt redden,
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan Lukas 23:42

1 Petrus 1:11

Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen.
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Jesaja 53:10

Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
Gerelateerd aan Lukas 23:42

1 Petrus 2:6

In de Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.'
Gerelateerd aan Lukas 23:42

Psalmen 2:6

'Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.'