Lukas 23:39-41

SV

39En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.
40Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?
41En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

KJV

39And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
40But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
41And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.