Lukas 22:39-40

NBV

39Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem.
40Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’

SV

39En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar den Olijfberg; en Hem volgden ook Zijn discipelen.
40En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.

KJV

39And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
40And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.