Gerelateerd aan Lukas 19:12-14

Gerelateerd aan Lukas 19:12

Mattheüs 25:14

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Openbaring 1:7

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Lukas 19:12

Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Hebreeën 9:28

Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

1 Petrus 3:22

die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

1 Korinthe 15:25

Want hij moet koning zijn totdat 'God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd'.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Lukas 20:9

Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Markus 13:34

Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Markus 16:19

Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Filippensen 2:9

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Markus 12:1

Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen: ‘Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Johannes 18:37

Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben, ‘zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Mattheüs 21:38

Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,”
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Handelingen 17:31

want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Mattheüs 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Efeze 1:20

Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Handelingen 1:9

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.
Gerelateerd aan Lukas 19:12

Lukas 24:51

Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
Gerelateerd aan Lukas 19:13

Johannes 12:26

Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
Gerelateerd aan Lukas 19:13

1 Petrus 4:9

Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.
1
2
Volgende