Open de Bijbel

Lukas 17:26
NBV 26 En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version