Lukas 1:46-55

SV

46En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere;
47En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;
48Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.
49Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam.
50En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.
51Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten.
52Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd.
53Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden.
54Hij heeft Israel, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid.
55(Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid.

KJV

46And Mary said, My soul doth magnify the Lord,
47And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
48For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.
49For he that is mighty hath done to me great things; and holy is his name.
50And his mercy is on them that fear him from generation to generation.
51He hath shewed strength with his arm; he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
52He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree.
53He hath filled the hungry with good things; and the rich he hath sent empty away.
54He hath holpen his servant Israel, in remembrance of his mercy;
55As he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.