Gerelateerd aan Lukas 1:1-50

Gerelateerd aan Lukas 1:1

Handelingen 1:1

In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven,
Gerelateerd aan Lukas 1:1

Johannes 20:31

maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
Gerelateerd aan Lukas 1:1

2 Petrus 1:16

Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels-integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.
Gerelateerd aan Lukas 1:1

2 Timotheüs 4:17

Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw.
Gerelateerd aan Lukas 1:1

1 Timotheüs 3:16

Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.
Gerelateerd aan Lukas 1:2

Johannes 15:27

Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.
Gerelateerd aan Lukas 1:2

Hebreeën 2:3

hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord?
Gerelateerd aan Lukas 1:2

Handelingen 26:16

Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien.
Gerelateerd aan Lukas 1:2

1 Johannes 1:1

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.
Gerelateerd aan Lukas 1:2

Markus 1:1

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Gerelateerd aan Lukas 1:2

2 Petrus 1:16

Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels-integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.
Gerelateerd aan Lukas 1:2

1 Petrus 5:1

Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus' lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u:
Gerelateerd aan Lukas 1:2

Handelingen 4:20

We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’
Gerelateerd aan Lukas 1:2

Handelingen 1:21

Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde,
Gerelateerd aan Lukas 1:2

Handelingen 10:39

Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft, in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen,
Gerelateerd aan Lukas 1:2

Handelingen 1:3

Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
Gerelateerd aan Lukas 1:2

Handelingen 1:8

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
Gerelateerd aan Lukas 1:2

Kolossensen 1:23

Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
Gerelateerd aan Lukas 1:2

1 Korinthe 4:1

Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd.
Gerelateerd aan Lukas 1:2

Markus 4:14

De zaaier zaait het woord.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende