Gerelateerd aan Lukas 20:35

Gerelateerd aan Lukas 20:35

2 Thessalonicensen 1:5

Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten.
Gerelateerd aan Lukas 20:35

Johannes 5:29

en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.
Gerelateerd aan Lukas 20:35

Daniel 12:2

Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.
Gerelateerd aan Lukas 20:35

Handelingen 24:15

en evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de dood zal doen opstaan.
Gerelateerd aan Lukas 20:35

Lukas 21:36

Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’
Gerelateerd aan Lukas 20:35

Mattheüs 12:32

En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.
Gerelateerd aan Lukas 20:35

Handelingen 5:41

De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus.
Gerelateerd aan Lukas 20:35

Markus 12:24

Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God.
Gerelateerd aan Lukas 20:35

Mattheüs 22:29

Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin!
Gerelateerd aan Lukas 20:35

Openbaring 3:4

Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het.
Gerelateerd aan Lukas 20:35

Hebreeën 11:35

Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding.