Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Romeinen 15:30

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Filemon 1:23

Epafras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten,
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Kolossensen 1:7

Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Romeinen 15:14

Broeders en zusters, ikzelf ben ervan overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt en dat het u niet aan kennis ontbreekt, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Kolossensen 1:28

Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Johannes 12:26

Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

2 Korinthe 13:11

Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar-dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

1 Korinthe 2:6

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

1 Korinthe 14:20

Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Kolossensen 1:22

maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Mattheüs 5:48

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Galaten 4:19

Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Hebreeën 5:7

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

1 Thessalonicensen 5:23

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Jakobus 5:16

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Filippensen 3:12

Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Judas 1:24

(24-25) De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Kolossensen 2:1

Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

Kolossensen 1:9

Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:12

2 Petrus 1:1

Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij.
1
2
Volgende