Artikelen over Kolossensen 1:12-13

Kolossensen 1:12

Armzalige hut … : Frisse Wateren

“… terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht” (Kol. 1:12). Er wordt ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:12-13

Bezeten? : Frisse Wateren

… die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in Wie wij de verlossing hebben, ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:13

Het koninkrijk der hemelen (1) : Frisse Wateren

“… die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde …” (Kol. 1:13). “… ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:12-13

Geschikt voor de hemel : Frisse Wateren

Hemel Geschikt te zijn voor de hemel, wat een belangrijke zaak! Er is geen onderwerp van zoveel betekenis voor ons allen ‑ jong of oud, van welke ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:13

C318 Wandel in het Licht – Bijbels Panorama

Volgens de Bijbel heet de overste dezer wereld (Joh.12:31) ook god van deze eeuw (2Kor.4:4). En leugenaar van den beginne (Joh.8:44). Zijn lijst van titels zal ik u verder besparen. Maar zijn rijk – en dat is dus deze wereld of eeuw – wordt o.a.aangeduid
bijbelspanorama.nl
Kolossensen 1:12

Erfenis (2) – Wat is uw erfenis? : Frisse Wateren

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:13

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (5) : Frisse Wateren

DEEL 2 Vervolg hoofdstuk vier Eén ding ontbreekt u Het kruis betekent sterven Als wij werkelijk het kruis aanvaarden waar Jezus over sprak, ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:12-13

Pasen … wanneer keren we daarnaar terug? : Frisse Wateren

Enkele gedachten over Pasen Wanneer je voor de paasdagen een winkel instapt, zul je ontdekken dat de commercie Pasen heeft omarmd. Kippen die bezig zijn ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:12

Handelingen 12 vers 5 : Frisse Wateren

“Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd vurig een gebed tot God voor hem gedaan”. Gedachten over gezamenlijk gebed ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:13

In den beginne [6] : Frisse Wateren

Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) In het tweede deel van “In den beginne” over Genesis 1 en 2 hebben we in het bijzonder gekeken naar de eerste ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:13

Het (on)zichtbare koninkrijk van God

Wat bedoelde de Heere Jezus met de woorden “Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze”? Of hebben we hier te maken met een gebrekkige vertaling? (Luk. 17:20)
israelendebijbel.nl
Kolossensen 1:12-13

Cartoons of het Woord van God? : Frisse Wateren

Waar jullie machinegeweren leegschieten op weerlozen, antwoorden wij door principieel vast te houden aan onze achting voor het woord, het enige juiste ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:13

De duivel: de verzoeker : Frisse Wateren

Een moordenaar en leugenaar Als we het Nieuwe Testament niet hadden, zouden we weinig van de duivel afweten. Het Oude Testament vermeldt hem ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:13

Dag van de Heer – Zijn verschijning : Frisse Wateren

Overdenking 1 Thessalonicensen 5 vers 1-8 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. Want ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:13

Wat is mijn deel nu … en tot in eeuwigheid? : Frisse Wateren

Psalm 17 vers 14 … bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE, van de mannen van de wereld, die hun deel hebben in dít leven. In dit artikel ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:13

BROOD & BEKER* – Bijbels Panorama

Deze studie handelt over wat wij gewoonlijk het “Avondmaal” noemen Ik heb wat moeite met de uitdrukking: “Avondmaal”. Het eigenaardige is namelijk, dat wij het altijd hardnekkig “Avondmaal” noemen, terwijl de Schrift er feitelijk geen speciale naam aan ge
bijbelspanorama.nl
Kolossensen 1:13

Een verborgen Koninkrijk – Bijbels Panorama

“En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen
bijbelspanorama.nl
Kolossensen 1:12

WET OF GENADE – Bijbels Panorama

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei:
bijbelspanorama.nl