Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Efeze 3:16

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Filippensen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Romeinen 5:3

En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

2 Korinthe 4:7

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Efeze 6:10

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

2 Korinthe 12:9

maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Efeze 4:2

wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Jakobus 5:7

Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

2 Korinthe 6:4

We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Jakobus 1:2

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Hebreeën 12:1

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Handelingen 5:41

De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

1 Thessalonicensen 3:3

zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten ondergaan.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Hebreeën 11:34

aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

2 Timotheüs 2:1

Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Spreuken 24:10

Ben je moedeloos wanneer je in het nauw zit, dan schiet je kracht tekort.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Psalmen 63:2

(63:3) In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Openbaring 14:12

Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

Romeinen 2:7

Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:11

2 Petrus 1:6

uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid,
1
2
Volgende