Johannes 11:51-52

NBV

51Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk,
52en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen.

SV

51En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk;
52En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot een zou vergaderen.

KJV

51And this spake he not of himself: but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation;
52And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.