Gerelateerd aan Johannes 19:9-11

Gerelateerd aan Johannes 19:9

Johannes 18:33

Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’
Gerelateerd aan Johannes 19:9

Johannes 18:37

Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben, ‘zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’
Gerelateerd aan Johannes 19:9

Mattheüs 26:63

Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.’
Gerelateerd aan Johannes 19:9

Markus 15:3

De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in.
Gerelateerd aan Johannes 19:9

Richteren 13:6

De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. 'Hij zag er bijzonder ontzagwekkend uit, 'zei ze, 'het leek wel een engel van God. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft me zijn naam niet gezegd.
Gerelateerd aan Johannes 19:9

Jesaja 53:7

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.
Gerelateerd aan Johannes 19:9

Filippensen 1:28

Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered.
Gerelateerd aan Johannes 19:9

Handelingen 8:32

Dit was het schriftgedeelte dat hij las: ‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open.
Gerelateerd aan Johannes 19:9

Johannes 8:14

Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga.
Gerelateerd aan Johannes 19:9

Psalmen 38:13

(38:14) Maar ik houd mij doof en wil niet horen, ik doe als een stomme mijn mond niet open,
Gerelateerd aan Johannes 19:9

Mattheüs 27:12

Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer.
Gerelateerd aan Johannes 19:9

Johannes 9:29

Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt.’
Gerelateerd aan Johannes 19:10

Johannes 18:39

‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat-wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’
Gerelateerd aan Johannes 19:10

Daniel 5:19

en door zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde.
Gerelateerd aan Johannes 19:10

Daniel 3:14

voer Nebukadnessar uit: 'Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht?
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Romeinen 13:1

Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Johannes 3:27

Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Handelingen 2:23

Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Johannes 7:30

Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Romeinen 11:36

Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
1
2
3
Volgende