Gerelateerd aan Johannes 1:16

Gerelateerd aan Johannes 1:16

Kolossensen 1:19

in hem heeft heel de volheid willen wonen
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Romeinen 5:2

Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Kolossensen 2:9

Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Efeze 4:7

Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

1 Korinthe 1:4

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Efeze 2:5

heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Efeze 3:19

ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Efeze 1:23

die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Romeinen 5:17

Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Efeze 1:6

tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Johannes 3:34

Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Lukas 21:15

Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

1 Petrus 1:2

door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Kolossensen 2:3

in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Mattheüs 3:14

Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Mattheüs 3:11

Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Handelingen 3:12

Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: ‘Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen?
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Mattheüs 13:12

Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Johannes 15:1

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
Gerelateerd aan Johannes 1:16

Zacharia 4:7

Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen.'
1
2
Volgende