Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Lukas 2:11

vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Jeremia 23:5

De dag zal komen-spreekt de HEER -dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Jesaja 7:14

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Mattheüs 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Openbaring 19:16

Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam 'Hoogste Heer en koning'.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

1 Johannes 5:20

We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Mattheüs 1:23

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, ‘wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Johannes 1:1

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Jesaja 28:29

Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

1 Timotheüs 3:16

Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Jesaja 53:5

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Romeinen 8:32

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Hebreeën 2:13

Zo zegt hij ook: ‘Ik zal steeds op hem vertrouwen, ‘en verder: ‘Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.’
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Jesaja 10:21

Een rest zal terugkeren naar de sterke God, de rest die van Jakob is overgebleven.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Psalmen 45:6

(45:7) Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de scepter van het recht is uw koningsscepter,
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Handelingen 20:28

Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

1 Korinthe 1:30

Door hem bent u ‚‚n met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,
Gerelateerd aan Jesaja 9:6

1 Korinthe 15:25

Want hij moet koning zijn totdat 'God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd'.
1
2
3
4
Volgende