Gerelateerd aan Jesaja 1:1-50

Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Jesaja 2:1

Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Jesaja 7:1

In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda, trok koning Resin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Psalmen 89:19

(89:20) Ooit hebt u in een visioen gesproken tot uw getrouwen en gezegd: 'Ik heb hulp geboden aan een held, een jongen uit het volk verheven.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Numeri 24:16

zo spreekt hij die Gods woorden hoort, die weet wat de Allerhoogste weet en ziet wat de Ontzagwekkende toont, in vervoering, met ontsloten ogen:
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Jesaja 6:1

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

2 Koningen 18:1

Hizkia, de zoon van Achaz, werd koning van Juda in het derde regeringsjaar van koning Hosea van Israël, de zoon van Ela.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Jesaja 40:9

Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

2 Kronieken 26:1

Het volk van Juda riep Amasja's zestien jaar oude zoon Uzzia tot opvolger van zijn vader uit.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Jesaja 21:2

Een aangrijpend visioen heeft de HEER mij geopenbaard: de verrader pleegt verraad, de verwoester verwoest. Inwoners van Elam, val aan! Meden, sla het beleg! De HEER maakt aan het lijden van de verdrukten een eind.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

2 Koningen 15:7

Toen hij stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburcht. Zijn zoon Jotam volgde hem op.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Jeremia 23:16

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Luister niet naar wat de profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels, ze komen niet van de HEER.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Micha 1:1

Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Micha uit Moreset, toen Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden; het visioen dat hij zag over Samaria en Jeruzalem.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Hosea 1:1

Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Hosea, de zoon van Beëri, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden, en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Amos 1:1

Hier volgen de woorden en visioenen van Amos, een schapenfokker uit Tekoa. Hij profeteerde over Israël toen Uzzia in Juda regeerde en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël, twee jaar voor de aardbeving.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

Jesaja 13:1

Profetie over Babylonië; het visioen van Jesaja, de zoon van Amos.
Gerelateerd aan Jesaja 1:1

2 Koningen 15:32

Jotam, de zoon van Uzzia, werd koning van Juda in het tweede regeringsjaar van koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu.
Gerelateerd aan Jesaja 1:2

Micha 1:2

Luister, volken, allemaal, hoor, aarde en wie haar bewonen, hoe God, de HEER, tegen jullie getuigen zal vanuit zijn heilige tempel.
Gerelateerd aan Jesaja 1:2

Deuteronomium 32:1

‘Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken, luister, aarde, naar wat ik zeggen zal.
Gerelateerd aan Jesaja 1:2

Deuteronomium 4:26

ik roep vandaag de hemel en de aarde op als getuigen tegen u, dat u dan spoedig zult worden verdreven uit het land aan de overkant van de Jordaan, dat u in bezit zult nemen. Daar zal u dan geen lang leven beschoren zijn, integendeel, u zult worden weggevaagd.
Gerelateerd aan Jesaja 1:2

Deuteronomium 30:19

Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,
1
2
3
4
5
6
7
Volgende