Artikelen over Jesaja 1:1-50

Jesaja 1:21-31

Het duizendjarige vrederijk Deel I: het begin, de duur en het einde – Honderd bijbelstudies

Inleiding Deze Bijbelstudie gaat over het duizendjarig vrederijk. Jezus komt terug naar deze aarde om het koningschap in bezit te nemen. [1] Wanneer hij...
honderdbijbelstudies.nl
Jesaja 1:13-19

Gemeenschap : Frisse Wateren

4 maart 2005. Wat is het schitterend om naar de sneeuw te kijken die nu in zon rijke mate rondom ons te zien is. Wat heeft God dit prachtig gemaakt. ...
frissewateren.nl
Jesaja 1:18

Sneeuwwit

Mijn vriend en ik zijn flink aan het klussen in ons huis. Het huis is namelijk meer dan 30 jaar oud en heeft in die jaren wel het een en ander meegemaakt, iets wat goed te zien was toen we het anderhalf jaar geleden kochten. Met name de deuren waren ons e
zijlacht.nl
Jesaja 1:24-28

De grote verdrukking I – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Bijbel spreekt over een gebeurtenis die de grote verdrukking wordt genoemd. Zowel Jezus als de profeten van het Oude Testament hebben de grote...
honderdbijbelstudies.nl
Jesaja 1:18

Jonge mensen in de Bijbel (21) : Frisse Wateren

Mefiboseth 2 Samuël 9 Voordracht 8b Turn or burn! turn or burn! God heeft een boodschap voor jou Toen zond de koning David heen, en hij ...
frissewateren.nl
Jesaja 1:8-9

Heer van de hemelse legers

Hemelse legers, dat klinkt echt supercool. In mijn hoofd zijn het legioenen aan prachtige engelen die met zwaarden en schilden ten strijde trekken. Met God als aanvoerder van zijn leger. Hij stuurt de engelen af op het kwade en uiteraard winnen de engelen
zijlacht.nl
Jesaja 1:9

Het Mattheüs-evangelie (1) : Frisse Wateren

Geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham (Mattheüs 1:1). De volgorde van de Bijbelse boeken zoals wij ze ...
frissewateren.nl
Jesaja 1:25-28

De Wederkomst van Christus 1 – Honderd bijbelstudies

Inleiding “en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30) “Zie, Hij komt...
honderdbijbelstudies.nl
Jesaja 1:1-2, 18

Het leven van Jesaja

De stoutmoedigheid waarmee Israëls profeten zich hebben ingezet om het hardnekkige volk Israël terug te roepen tot het Verbond met de Heere, is volstrekt uniek. In dit artikel willen we daarom stilstaan bij de bijzondere leven van een van de grote schrift
israelendebijbel.nl
Jesaja 1:6

Röntgenfoto van de mens : Frisse Wateren

Kenmerken van de verschrikkelijke zondetoestand van de mens Lezen: Romeinen 3:13-20 ... hun keel is een open graf, met hun tongen plegen zij ...
frissewateren.nl
Jesaja 1:1

Profetische bediening (8) : Frisse Wateren

Deel 4 Hoofdstuk 7 De tegenstelling tussen het oude en nieuwe verbond “Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, hebben, omdat ze Hem niet ...
frissewateren.nl
Jesaja 1:9-10

Sodom en Gomorra: actueel? : Frisse Wateren

Enkele gedachten over Sodom en Gomorra Betekenis: Sodom = Iemand afzonderen (voor onheilige doeleinden): tempelprostituees Gomorra = ...
frissewateren.nl
Jesaja 1:19

Opnieuw tempelpriesters in opleiding

Nadat het Tempelinstituut vorig jaar fondsen wierf voor de rode vaars, voeren ze nu campagne om geld op te halen voor een opleidingsprogramma voor Levitische priesters.
israelendebijbel.nl
Jesaja 1:18

De Therapeuten, een vrome Joodse groep

De Therapeuten waren een groep teruggetrokken Joden die tien kilometer ten westen van Alexandrië woonden en leefde ten tijde van Jezus. De bekende filosoof en theoloog, Philo Alexandrinus (Philo van Alexandrië) achtte het zijn taak om de kennis omtrent de
israelendebijbel.nl
Jesaja 1:9

De heerschappij op Zijn schouder

De profetie van Jesaja 9 is heel bekend. Vraag is of we ons ook bewust zijn van de enorme reikwijdte van deze profetie: de geboorte van een kind, de gave van een Zoon en de heerschappij die op Zijn schouder zal rusten.
israelendebijbel.nl
Jesaja 1:14

Sjavoe’ot in verleden, heden en toekomst

Sjavoe’ot, oftewel het Pinkster- of Wekenfeest, begint volgens de Hebreeuwse kalender met zonsondergang van de 6e Sivan. De nacht die daarop volgt, brengen veel orthodoxe Joden door met de bestudering van de Thora.
israelendebijbel.nl
Jesaja 1:13

Aanbidding (deel 1) : Frisse Wateren

Deel I Aanbidding in het Oude Testament Bidt u God aan? Wat is eigenlijk aanbidding? Is het een rustige Worship-CD opzetten en in gedachten bij God ...
frissewateren.nl
Jesaja 1:3

O, mijn God! (3) : Frisse Wateren

We hebben al gezien dat we, wanneer we heilig willen zijn, wij de zonde verafschuwen moeten en ons er ook van willen “afzonderen”, maar tevens dat we ...
frissewateren.nl
Jesaja 1:8-9

De brief van Judas – Bijbels Panorama

1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard:
bijbelspanorama.nl
Jesaja 1:2

De zorg van God : Frisse Wateren

Uit wiens buik komt het ijs naar buiten? En wie baart de rijp van de hemel? (Job 38:29). Zijn jongen slurpen bloed; en waar dodelijk gewonden liggen, ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende