Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 25:4

U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur,
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 44:3

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 41:18

Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan, uit dorre grond borrelt water op.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Zacharia 13:7

Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb-spreekt de HEER van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 7:14

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 43:20

De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis; het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Psalmen 143:9

Verlos mij van mijn vijanden, HEER, bij u zoek ik bescherming.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Psalmen 146:3

Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Mattheüs 7:24

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Micha 5:4

(5:3) Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 28:17

Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. De hagel vernietigt de schuilhoek van je bedrog, het water spoelt jullie schuilplaats weg.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 8:10

Smeed een plan-het zal verijdeld worden; sluit een verbond-het zal nergens toe leiden. Want God is met ons.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 4:5

dan zal hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken,
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 35:6

Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 32:18

Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Jesaja 26:20

Trek je terug in je kamers, mijn volk, en sluit de deur achter je. Nog een korte tijd, tot de woede bekoeld is.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Johannes 7:37

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Openbaring 22:1

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.
Gerelateerd aan Jesaja 32:2

Psalmen 32:7

Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
1
2
Volgende