Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Daniel 12:1

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk ter zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Joel 2:11

Want het is de HEER -zijn stem schalt voor zijn leger uit, zijn strijdkrachten zijn geweldig, zijn bevel wordt met groot vertoon volbracht. Ja, groot en ontzagwekkend is de dag van de HEER, wie kan die dag doorstaan?
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Daniel 9:12

God heeft groot onheil over ons gebracht en het dreigement uitgevoerd dat hij tegen ons en onze leiders had geuit; in de hele wereld is nog niet gebeurd wat Jeruzalem is overkomen.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Maleachi 4:1

(3:19) Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid-zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Mattheüs 24:21

Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Klaagliederen 1:12

Jullie die hier voorbijgaan, raakt het jullie niet? Merk toch op en zie: is er leed als het leed dat mij wordt aangedaan, dat de HEER op de dag van zijn toorn over mij heeft uitgestort?
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Jeremia 50:18

Daarom-dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Ik ga de koning van Babylonië en zijn land straffen, zoals ik de koning van Assyrië heb gestraft,
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Psalmen 34:19

(34:20) Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Zefanja 1:14

De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De dag van de HEER ! Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Romeinen 11:26

Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: 'De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Jeremia 30:10

Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, heb geen angst, Israël-spreekt de HEER. Ik zal je uit dat verre land bevrijden, uit de ballingschap breng ik je nageslacht terug. Het volk van Jakob keert terug en zal in vrede leven, zonder zorgen, zonder dat het nog wordt opgeschrikt.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Amos 5:18

Wee degenen die verlangen naar de dag van de HEER ! Wat zal hij jullie brengen, de dag van de HEER? Duisternis, geen licht.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Hosea 1:11

(2:2) Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël weer bijeenkomen en één leider aanstellen. Op de dag dat God zelf zal zaaien, op de grote dag van Jizreël, zullen ze uit de aarde opschieten.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Zacharia 14:1

Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Ezechiel 7:6

(6-7) het einde komt, het nadert, het is daar, het einde komt, de ondergang voor jullie die dit land bewonen. De dag dat er paniek heerst is nabij, de tijd dat de vreugdekreet verstomt op de bergen.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Markus 13:19

want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Jesaja 2:12

Op die dag zal de HEER van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots, tegen ieder die zich verheven acht-ze worden vernederd! -,
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Hosea 12:2

(12:3) De HEER voert een geding tegen Juda; hij zal Jakob om zijn wangedrag bestraffen, zijn misdaden zal hij hem vergelden.
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Klaagliederen 2:13

Waarmee zal ik je vergelijken, Jeruzalem, welk voorbeeld kan ik je tonen? Waaraan zal ik je gelijkstellen, vrouwe Sion? Hoe kan ik je troosten? Wijd als de zee gapen je wonden-wie kan je genezen?
Gerelateerd aan Jeremia 30:7

Psalmen 25:22

God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.
1
2
Volgende