Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Mattheüs 10:42

En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Mattheüs 25:35

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Galaten 6:10

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

1 Thessalonicensen 1:3

en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Spreuken 14:31

Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper, wie zich over een arme ontfermt, eert hem.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Hebreeën 13:16

En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Handelingen 10:4

Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: ‘Wat is er, heer?’ De engel antwoordde: ‘Je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Kolossensen 3:17

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Markus 9:41

Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

1 Timotheüs 6:18

En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Filemon 1:5

want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

1 Johannes 3:14

Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Jakobus 2:15

Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt,
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

2 Korinthe 9:11

U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Handelingen 4:34

Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

2 Timotheüs 1:17

Toen hij in Rome kwam, is hij meteen naar me op zoek gegaan, en hij heeft me ook gevonden.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Handelingen 2:44

Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Romeinen 12:13

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Handelingen 11:29

De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij
Gerelateerd aan Hebreeën 6:10

Filippensen 4:16

Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen.
1
2
3
Volgende