Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Gerelateerd aan Handelingen 5:41

1 Petrus 4:13

Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Johannes 15:21

Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Jakobus 1:2

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Filippensen 1:29

Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Lukas 6:22

Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Hebreeën 12:2

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Mattheüs 5:10

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Romeinen 5:3

En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

2 Korinthe 12:10

Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Hebreeën 10:34

U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Jesaja 66:5

Luister naar de woorden van de HEER, jullie die voor zijn woorden huiveren. Er wordt gezegd door jullie volksgenoten, die jullie haten en verstoten: ‘Dankzij ons staat de HEER in aanzien. Toon ons dan eens hoe blij je bent.’ Maar zij zullen zelf te schande staan.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Handelingen 16:23

Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Jesaja 65:14

mijn dienaren zullen juichen van vreugde, maar jullie schreeuwen het vertwijfeld uit en weeklagen, vanwege een gebroken geest.
Gerelateerd aan Handelingen 5:41

Jesaja 61:10

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.