Open de Bijbel

Handelingen 5:41
NBV 41 De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 41 Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil smaadheid te lijden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 41 And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version