Gerelateerd aan Handelingen 2:17-21

Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Joel 2:28

(3:1) Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Jesaja 44:3

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Johannes 7:39

Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Handelingen 10:45

De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen,
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Titus 3:4

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Hebreeën 1:2

maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Handelingen 21:9

Hij had vier ongetrouwde dochters, die de gave van de profetie bezaten.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

1 Korinthe 12:28

God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Zacharia 12:10

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Jesaja 66:23

Elke nieuwemaan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen-zegt de HEER.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

2 Petrus 3:3

Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

1 Korinthe 12:10

En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Hosea 3:5

Dan zullen ze weer verlangen naar de HEER, hun God, en hun koning David; en uiteindelijk keren ze vol ontzag terug naar de HEER en zijn zegen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Lukas 3:6

en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Ezechiel 11:19

Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Psalmen 72:6

Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Romeinen 5:5

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Zacharia 2:13

(2:17) Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want hij komt uit zijn heilige woning naar buiten.
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Ezechiel 39:29

Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen-zo spreekt God, de HEER."'
Gerelateerd aan Handelingen 2:17

Jesaja 2:2

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen,
1
2
3
4
Volgende