Handelingen 2:1-4

NBV

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,
4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

SV

1En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
2En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
3En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
4En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

KJV

1And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.
2And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.
3And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.
4And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.