Handelingen 15:37-41

NBV

37Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen,
38maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk.
39Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok.
40Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd.
41Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten bemoedigde.

SV

37En Barnabas ried, dat zij Johannes, die toegenaamd is Markus, zouden medenemen.
38Maar Paulus achtte billijk, dat men dien niet zoude medenemen, die van Pamfylie af van hen was afgeweken, en met hen niet was gegaan tot het werk.
39Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Markus medenam, en naar Cyprus afscheepte;
40Maar Paulus verkoos Silas, en reisde heen, der genade Gods van de broederen bevolen zijnde.
41En hij doorreisde Syrie en Cilicie, versterkende de Gemeenten.

KJV

37And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark.
38But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work.
39And the contention was so sharp between them, that they departed asunder one from the other: and so Barnabas took Mark, and sailed unto Cyprus;
40And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God.
41And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches.