Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Handelingen 20:36

Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden.
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Handelingen 15:3

Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte.
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Handelingen 9:40

Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten.
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Handelingen 20:38

Ze waren vooral zo ontdaan omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden ze hem uitgeleide naar het schip.
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

2 Kronieken 20:13

Heel Juda stond opgesteld voor de HEER, ook de vrouwen en kinderen.
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

1 Koningen 8:54

Tijdens dit hele smeekgebed lag Salomo geknield voor het altaar van de HEER, met zijn handen ten hemel geheven. Toen hij zijn gebed tot de HEER beëindigd had,
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Handelingen 17:10

Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge.
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Jozua 24:15

Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.'
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Deuteronomium 29:11

(29:10) vrouwen en kinderen van Israël, en alle vreemdelingen die als houthakker of waterputter in het kamp werken-
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Markus 1:40

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Psalmen 95:6

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker.
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Mattheüs 14:21

Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.
Gerelateerd aan Handelingen 21:5

Nehemia 12:43

Die dag brachten de Israëlieten talloze offers, en iedereen was vrolijk omdat God hun grote vreugde schonk. Ook de vrouwen en de kinderen waren blij; de feestvreugde in Jeruzalem was tot op grote afstand te horen.