Gerelateerd aan Handelingen 18:24-26

Gerelateerd aan Handelingen 18:24

Titus 3:13

Rust Zenas, de rechtsgeleerde, en Apollos goed toe voor hun reis, zodat het hun aan niets ontbreekt.
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

1 Korinthe 3:5

Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken.
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

1 Korinthe 16:12

Wat onze broeder Apollos betreft: ik heb er herhaaldelijk bij hem op aangedrongen om in gezelschap van de broeders naar u toe te gaan, maar op dit moment wil hij beslist niet weg. Hij komt zodra hij de gelegenheid vindt.
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

1 Korinthe 1:12

Ik bedoel dat de een zegt: 'Ik ben van Paulus, 'een ander: 'Ik van Apollos, 'een derde: 'Ik van Kefas, 'en een vierde: 'Ik van Christus.'
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

1 Korinthe 4:6

Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander.
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

Handelingen 6:9

Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten,
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

Lukas 24:19

Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk.
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

Exodus 4:10

Maar Mozes antwoordde: 'Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden.'
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

Handelingen 7:22

Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad.
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

Handelingen 27:6

Daar vond de centurio een schip uit Alexandrië met Italië als bestemming, en hij scheepte ons daarop in.
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

Handelingen 18:28

want hij slaagde erin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen door op grond van de Schriften aan te tonen dat Jezus de messias is.
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

Ezra 7:12

'Artaxerxes, de koning der koningen, aan de priester Ezra, groot kenner van de wet van de God van de hemel: alle goeds gewenst!
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

2 Korinthe 10:10

Er zijn er namelijk die zeggen: 'In zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt heeft weinig te betekenen.'
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

Jesaja 3:3

bevelhebber, man van aanzien en raadsheer, tovenaar en bezweerder.
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

1 Korinthe 2:1

Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid.
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

Mattheüs 13:52

Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.’
Gerelateerd aan Handelingen 18:24

Kolossensen 3:16

Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Gerelateerd aan Handelingen 18:25

Handelingen 19:3

Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes, ‘antwoordden ze.
Gerelateerd aan Handelingen 18:25

Romeinen 12:11

Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
Gerelateerd aan Handelingen 18:25

Lukas 3:1

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,
1
2
3
4
Volgende