Genesis 18:22-23

NBV

22Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan.
23Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen?

SV

22Toen keerden die mannen het aangezicht van daar, en gingen naar Sodom; maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des HEEREN.
23En Abraham trad toe, en zeide: Zult Gij ook den rechtvaardige met den goddeloze ombrengen?

KJV

22And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the LORD.
23And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked?