Galaten 5:13-26

SV

13Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.
14Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.
15Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.
16En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
19De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
20Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
21Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
22Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23Tegen de zodanigen is de wet niet.
24Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
26Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

KJV

13For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
14For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
15But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
16This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
17For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
18But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
19Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
20Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
21Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
22But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
23Meekness, temperance: against such there is no law.
24And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
25If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
26Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.