Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Jakobus 3:17

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Titus 2:7

Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn,
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

2 Korinthe 8:21

want we proberen niet alleen tegenover de Heer het goede te doen, maar ook tegenover mensen.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

2 Petrus 1:3

Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

1 Thessalonicensen 5:21

Onderzoek alles, behoud het goede
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

1 Timotheüs 4:12

Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

1 Petrus 2:12

Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Hebreeën 13:18

Bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen,
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Titus 1:8

hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en beheerst.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

1 Johannes 3:3

Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Efeze 5:9

Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

1 Petrus 1:22

Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Romeinen 13:13

Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Jakobus 1:27

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Spreuken 20:7

Wie rechtvaardig is bewandelt de juiste weg, zijn kinderen zullen gelukkig zijn.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Titus 2:2

Oudere mannen moeten sober, waardig en bezonnen zijn, en gezond in het geloof, de liefde en de volharding.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

Titus 3:14

Laten ook onze mensen leren zich in te spannen om het goede te doen waar dat dringend nodig is. Zo maken ze zich nuttig.
Gerelateerd aan Filippensen 4:8

1 Petrus 4:8

Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
1
2
3
Volgende