Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Jesaja 45:23

Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren.
Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Mattheüs 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Openbaring 5:13

Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.'
Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Hebreeën 1:6

Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’
Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Romeinen 14:10

Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan,
Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Johannes 5:28

Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen
Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Openbaring 4:10

werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden:
Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Mattheüs 27:29

ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,‘
Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Openbaring 20:13

De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden.
Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Efeze 3:14

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Efeze 4:9

'Hij steeg op' -wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde?
Gerelateerd aan Filippensen 2:10

Mattheüs 12:40

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.