Artikelen over Filippensen 2:10

Filippensen 2:10

Elke knie gebogen

opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie (…) Filippenzen 2:10 Romeinen 14:7-11 Elke knie gebogen Zowel in de dagtekst van vandaag als in Romeinen 14 haalt Paulus het woord van de profeet Jesaja aan (45:23) dat elke knie zich zal buigen...
herzienestatenvertaling.nl
Filippensen 2:10

Hoe ben je gezind?

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was Filippenzen 2:5 Filippenzen 2:5-11 Hoe ben je gezind? Het Griekse woord voor ‘een gezindheid (in je) laten zijn’ zijn we al twee keer in de brief aan de Filippenzen tegengekomen,...
herzienestatenvertaling.nl
Filippensen 2:10

Een kroon vol kleurrijke diamanten

Kijk eens om je heen. Zó veel mensen. En niemand is hetzelfde. Oké, sommige tweelingen kun je echt niet uit elkaar houden, maar verder… Wat een creativiteit! Wat een diversiteit. En niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. Niet één mens is hetzelfde als
zijlacht.nl
Filippensen 2:10

Wie is het belangrijkst? - NL.Jesus.net

Het is onze menselijke natuur dat we de belangrijkste of populairste willen zijn. We willen onszelf vergelijken met anderen, onszelf naar beneden halen of de schuld op anderen schuiven. Jezus veranderde de situatie. Hij maakte ons nieuw!
nl.jesus.net
Filippensen 2:10

Markus 11 vers 7 en 9 : Frisse Wateren

En zij brachten het veulen naar Jezus en wierpen hun kleren daarop, en Hij ging erop zitten … En zij die vooruitgingen en zij die volgden, riepen: ...
frissewateren.nl
Filippensen 2:10

U wilde de hemel niet zonder ons

God had er alles voor over om ons bij Hem in de hemel te hebben. Hij stuurde Jezus, zodat Hij voor onze zonden kon sterven. Maar waarom was dit nodig?
zijlacht.nl
Filippensen 2:10

S03_wie_is_christus_3* – Bijbels Panorama

De Heere Jezus had vanuit de Schriften geleerd welke ‘lijdensweg‘ Hem te wachten stond. Maar Hij wist ook vanuit dezelfde Schriften dat God Hem uit de dood zou opwekken en Hem als Zijn Zoon aan zou aanstellen. De Heere Jezus ging dus lijdzaam, in geloof,
bijbelspanorama.nl
Filippensen 2:10

Hemelvaart: Jezus Christus – opgenomen in de hemel : Frisse Wateren

In de komende dagen is er weer de over het algemeen gevierde vakantiedag Hemelvaart. Veel mensen kunnen zich daarbij niets anders voorstellen dan ...
frissewateren.nl
Filippensen 2:10

Priesterkoning

Psalm 110 is de meest geciteerde Psalm in het Nieuwe Testament en behoort tot de groep van Messiaanse Psalmen. De volle vervulling van deze ruim 3000 jaar oude Psalm zal pas plaatsvinden na Christus’ wederkomst als Hij vanuit Jeruzalem over de aarde zal r
israelendebijbel.nl
Filippensen 2:10

De antichrist (dl. 1)

'De antichrist' is niet bepaald een onderwerp waar ons hart naar uitgaat. Veel liever strekken we ons met Paulus uit naar 'de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus' (Fil. 3:8). Toch gaat de apostel aan het thema van de antichrist niet voorbi
israelendebijbel.nl
Filippensen 2:10

De Hemelvaart van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen...
honderdbijbelstudies.nl
Filippensen 2:10

Jozef en zijn broeders

Genesis beschrijft de geschiedenis van Abraham; de vader van het Joodse volk en de aartsvader van alle ware gelovigen. Toch zijn de meeste hoofdstukken van Genesis niet aan Abraham, maar aan Jozef gewijd.
israelendebijbel.nl
Filippensen 2:10

Overdenking over 1 Thessalonicensen 4 : Frisse Wateren

1 Thessalonicensen 4 vers 13-18 13 Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent ...
frissewateren.nl
Filippensen 2:10

S15_ALLE KNIE ZAL ZICH BUIGEN – Bijbels Panorama

En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is. Opdat in den Naa
bijbelspanorama.nl
Filippensen 2:10

Leven in ballingschap – Bijbels Panorama

Gij dan, hoort des HEEREN woord, gij allen, die gevankelijk zijt weggevoerd, die Ik van Jeruzalem naar Babel heb weggezonden! 29 : 4-23
bijbelspanorama.nl
Filippensen 2:10

Jehovah Getuigen (1) : Frisse Wateren

Een verderfelijke dwaalleer? De Jehovah-Getuigen (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij ...
frissewateren.nl
Filippensen 2:10

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl
Filippensen 2:10

Het eerstgeboorterecht – Bijbels Panorama

15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; 16 Zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij hee
bijbelspanorama.nl
Filippensen 2:10

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl
Filippensen 2:10

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl