Efeze 4:4-6

NBV

4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping,
5één Heer, één geloof, één doop,
6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

SV

4Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;
5Een Heere, een geloof, een doop,
6Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

KJV

4There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
5One Lord, one faith, one baptism,
6One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.