Gerelateerd aan Efeze 4:2

Gerelateerd aan Efeze 4:2

Kolossensen 3:12

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

1 Korinthe 13:7

Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

1 Korinthe 13:4

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Romeinen 15:1

Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Mattheüs 5:3

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

1 Petrus 3:15

erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Mattheüs 11:29

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Numeri 12:3

Nu was Mozes een zeer bescheiden man-niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Psalmen 138:6

De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, de hoogmoedige doorziet hij van verre.'
Gerelateerd aan Efeze 4:2

1 Timotheüs 6:11

Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Jakobus 3:15

Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Spreuken 3:34

Met spotters drijft hij de spot, maar verschoppelingen schenkt hij zijn gunst.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

2 Timotheüs 2:25

en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Galaten 6:2

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Handelingen 20:19

ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Spreuken 16:19

Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Jesaja 57:15

Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid-heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Jesaja 61:1

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,
Gerelateerd aan Efeze 4:2

Efeze 1:4

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,
1
2
Volgende