Efeze 4:1-3

NBV

1Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen:
2wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:

SV

1Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;
2Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;
3U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

KJV

1I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
2With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
3Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.